Terms | Hapfind

Terms

Allmänt

Applitron Holding AB tillhandahåller tjänsten ”Hapfind”.

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Hapfinds webbsida samt övriga villkor som Hapfind i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Hapfinds webbsida, mobila applikationer samt vid användning av Hapfinds övriga tjänster och varor. Genom att använda tjänsterna på webbsidan förutsätter vi att du godkänner dessa användarvillkor samtidigt som du förbinder dig att följa dessa. Dessa användarvillkor beskrivs på svenska och gäller från 2014-08-14. Hapfind kan komma att ändra dessa användarvillkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade användarvillkoren på webbsidan. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren efter ny egen publicering på webbsidan. Hapfinds tjänster tillhandahålls inte personer/företag som tidigare har brutit mot användarvillkoren. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med dessa användarvillkor.


Immateriella rättigheter

Allt material på webbsidan, inklusive webbsidans layout och programkod är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på websidan Hapfinds exklusiva egendom. All otillåten användning kan medföra ersättningsskyldighet. Speciellt kan bilder vara av konstnärlig höjd och därmed omfattas av upphovsrätten.Varje uppläggare ansvarar för att lagar och förordningar följs vid publicering av sitt material.


Användargenererat innehåll

Med “Användargenererat innehåll” avses allt sådant innehåll som en användare av en tjänst på denna sida skapar och/eller publicerar som t.ex. bilder och texter ("Användargenererat innehåll"). Du ansvarar själv för att nödvändiga rättigheter till ”Användargenererat innehåll” innehas, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en text), eller att alla som har medverkat eller äger det har givit dig tillstånd att använda detta ”Användargenererat innehåll” som du laddar upp i enligt med dessa användarvillkor. Du garanterar att ”Användargenererat innehåll” inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i ”Användargenererat innehåll”. Används annans logotyp eller registrerat varumärke skall explicit tillåtelse därtill finnas. Om det är påkallat ansvarar du för att de personer som kan identifieras i “Användargenererat innehåll” är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i ”Användargenererat innehåll” och att Hapfind även kan komma att använda ”Användargenererat  innehåll” i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp ”Användargenererat innehåll”, exempelvis vid införandet av en aktivitet, ger du Hapfind en oinskränkt rätt att fritt förfoga över ”Användargenererat innehåll”, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal. Detta kan i förlängningen medföra överlåtelse av dessa rättigheter till Hapfind’s samarbetspartners. Du ger Hapfind rätten att använda ”Användargenererat innehåll” i marknadsföringssyfte. Hapfinds rättigheter kvarstår även efter att en aktivitet har avslutats och/eller raderats. Du efterger härmed alla krav på ersättning från Hapfind för Hapfinds användning av ”Användargenererat innehåll”.


Marknadsföring

All marknadsföring skall enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Det är ditt ansvar att dessa regler följs vid publicerandet.


Ansvar

Hapfind garanterar inte kontinuerlig, oavbruten tillgänglighet av tjänst/vara. Ej heller med vilken säkerhet tjänster/varor är tillgängliga. Driften av webbsidan kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Hapfinds kontroll och Hapfind ställer inga garantier gällande webbsidans funktion eller tillgänglighet. Hapfind kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av sidan och dess innehåll. Vid fel ersätts högst den debiterade kostnaden för pågående aktivitetsinlägg som berörs av felet.

Sidan är huvudsakligen en marknadsföringsplats. Sidan är således ett forum som låter användare registrera aktiviteter samt marknadsföra varor och tjänster via internet. Hapfind har ingen kontroll över eller medverkar i eventuella transaktioner mellan en köpare och en säljare. Du skall inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på webbsidan. Hapfind ansvarar inte för den publicerade varan eller tjänsten. Hapfind ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda publiceringar eller på felaktig information i publikationstexten.


Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Hapfind skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av ”Användargenererat innehåll” eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa ”Användarvillkor” eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.


Personuppgifter

Hapfind samlar in och använder ett fåtal uppgifter för att leverera och upprätthålla en enkel, effektiv och trygg tjänst för marknadsföring, köp- och säljinformation  med tillhörande tjänster.

De uppgifter vi kan samla in när du använder våra tjänster är: epostadress, ip-adress, telefonnummer eller information som du anger i publiceringar och formulär. Väljer du att utnyttja vår fakturerings- och kredittjänst måste vi registrera nödvändig data för detta enligt lag.

För att göra din publicering så effektiv som möjligt och bereda dig så många potentiella kunder som möjligt, kan informationen komma att delas med samarbetspartners.

När du lägger in en aktivitet, använder en tjänst, kontaktar vår kundtjänst eller mailar en annonsör medger du att Hapfind använder, sparar och kan lämna ut dina personuppgifter till andra såsom användare, annonsörer, samarbetspartners, eller till behöriga myndigheter. Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från att registrera aktiviteter och att inte använda våra tjänster.

All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och vi har säkerhetsrutiner och system kopplade till vår tjänst, för att minska risken för obehörig åtkomst och användning av uppgifter.


Ångerrätt

När du tar del av eller påbörjar utnyttjande av  tjänster och/eller varor som finns på webbsidan så finns det inte någon ångerrätt. Köp av krediter återbetalas inte utan måste förbrukas inom systemet.


Kontaktuppgifter

Hapfind

info@hapfind.com


Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa användarvillkor och olösliga  tvister skall lösas i svensk domstol.


Regler för publicering

Hapfinds "aktivitetspublicering" är till för att användas av företag eller privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa användarvillkor. Hapfinds priser anges inklusive moms om annat ej anges. En publicering sker under den avtalade tiden eller intill dess att publiceraren tar bort den.

Hapfind gör inte anspråk på avgiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på sidan. Du ansvarar själv som användare för att den information som du registrerar på sidan inte strider mot gällande lagar och regler. Du är som användare personligen ansvarig för din publicering.

Hapfind förbehåller sig rätten att granska samtliga publiceringar och att neka eller avlägsna en aktivitets publicering på grund av att den bryter mot användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Hapfinds principer.


Beskrivning:

Aktivitetsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga onödiga tecken får användas i rubriken. Försök att kringgå systemets intentioner genom “hackning” kan medföra avstägning utan återbetalning av oanvända “krediter”. Varan eller tjänsten måste beskrivas i texten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Aktivitetstexter får inte kopieras från andra webbsidor eller annonser utan tillstånd eller vederbörlig uppgift av denna citering, då dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar.


Dubbletter:

Det är publicerarens ansvar att kontrollera så att inte dubbletter läggs ut. Dubbelpublicerade aktiviteter debiteras och återbetalas inte.


Orealistiska erbjudanden:

Det är inte tillåtet att publicera eller annonsera om orealistiska erbjudanden. Hapfind förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av aktiviteter som enligt Hapfindss bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska. Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande.


Piratkopior och förfalskningar:

Det är inte tillåtet att marknadsföra piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter, 


Olagliga varor:

Information om varor som inte är tillåtna att säljas enligt svensk lag får inte marknadsföras.


Stötande och kränkande innehåll:

Publiceringar som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.


Bilder och filmer:

Bilder och filmer skall vara relevanta för varan eller tjänsten du marknadsför.


Poängvärde

Före publicering måste det finnas tillräckligt med “krediter” på användarkontot, där publiceringskostnaden avräknas från. Köp av “krediter” till kontot görs efter inloggning. Alla köp av “krediter” är slutgiltiga och  kan inte ångras.

Hapfind ansvarar inte för ”krediternas” framtida köpvärde då priset på publiceringar kan komma att variera på grund av marknadsskäl.